ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel :
0-2423-3390-6
Fax :
0-2423-3397
E-mail :
tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

พนักงานฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการใช้งาน Word / Excel
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักบริการ งานขาย, อัธยาศัยดี พูดจาน่าฟัง, บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารดี, ชอบเรียนรู้, มีความ
 • ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว,กระตือรือร้นสูง, เชื่อมั่นในตนเอง, มีความอดทนต่อแรงกดดันจากลูกค้า
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จ.ชลบุรี

 

ติดต่อสมัครงาน

 • ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
 • Tel : 0-2423-3390-6
 • Fax : 0-2423-3397
 • e-mail : tukkata@benyapha.com

 

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด /บริหารธุรกิจ/การพาณิชย์ สาขาวิชาเกี่ยวข้องงานขายและการตลาด หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ดา้นการตลาด 1-3 ปี
 • สามารถใช ้MS Office,Excel,PowerPoint ได้
 • มีทักษะกาคิดวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย,ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มี Positive thinking

 

ลักษณะงาน

 • ดูแลด้านการตลาด แนวราบและแนวสูง  ทั้งทางดา้น Online และ Offline
 • ร่วมวางแผนด้านการตลาดและคิดกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตาม เป้าหมายที่ดีที่สุด
 • ร่วมวิเคราะห์คู่แข่ง และแนวโน้มทางด้านการตลาด เพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์โปรโมชั่นให้ตอบโจทย์ โครงการ และเพิ่มยอดขาย
 • ร่วมวิเคราะห์การเพิ่มยอดการเยี่ยมชมโครงการทุกช่องทาง Click, Register, Call, Revisit เพื่อนา มาซึ่ง ยอด Booking ให้กับโครงการ
 • นำเสนอโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมการขาย โดยวิเคราะห์จากคู่แข่ง สถานการณ์ และความ สอดคล้องตามกระแสของเหตุการณ์ช่วงนั้นๆ
 • ร่วมดูแล วิเคราะห์ ควบคุม และตรวจสอบด้านงบประมาณในการลงสื่อโฆษณาทั้งด้าน Online และ Offline
 •  ร่วมดูแลภาพลักษณ์ของโครงการ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นใจ  ประทับใจของผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการ ทั้ง ผู้ที่มาครั้งแรก หรือ กลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง  วิเคราะห์เรื่องการดูแลบริการ ก่อนและหลังการขาย
 • คิด Campaign ใหพนักงานขายมีแผนรองรับ รวมถึงลูกเล่นสำหรับการปิดลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้ พนักงานขายมียอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานงานกับ Agency หรือ ทีม Consult  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ประเมิน และทำ รายงานสรุป ผลโครงการ ให้นำ มาซึ่งผลประกอบการที่ดีที่สุด กับองค์กร

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

 

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • ติดต่อ : คุณลักษมาวัณย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
 • Tel : 086-900-7962
 • e-mail : laksamawan@hotmail.com

 

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

พนักงานนิติกรรม

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านนิติกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel Word ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีใจรักงานบริการ

 

ลักษณะงาน

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,ขอรังวัดแบ่งแยก,รังวัดสอบเขต,รังวัดรวมโฉนด,ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน,โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด,บ้านจัดสรร,ที่ดิน
 • ตรวจร่างทำสัญญาเช่า บริการ จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขาย สัญญาต่างๆ
 • ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบติดตามทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญา/ยกเลิกสัญญา
 • งานด้านภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย
 • ประสานงาน ขออนุญาตกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 •  โครงการบ้านเบญญาภา ปลวกแดง จ.ระยอง

 

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • ติดต่อ : คุณลัดดา คล้ายมณี
 • Tel : 081-926-1278
 • e-mail : ladda@benyapha.com

 

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

TOP